ردیف روزهای هفته جنسیت تفریحی آموزشی سالن ساعت برگزاری
۱ شنبه /دوشنبه  چهارشنبه برادران تنیس روی میز شهید دلخواه ۱۳  – ۳۰ : ۸
۲ شنبه خواهران پیلاتس شهید دلخواه ۱۳ ۳۰ :۲ ۱
۳۰ : ۱۴
۳۰: ۱۳
۳ سه‌شنبه خواهران پیلاتس شهید دلخواه ۳۰ :۱۳- ۳۰ : ۱۲
۳۰ : ۱۴ – ۳۰ : ۱۳
۴ یکشنبه خواهران یوگا شهید دلخواه ۳۰ : ۱۵- ۳۰ : ۱۲
۵ سه‌شنبه خواهران یوگا شهید دلخواه ۳۰ : ۱۵- ۳۰ : ۱۲
۶ شنبه/ دوشنبه خواهران تیراندازی شهید یاریقلی ۱۴ – ۳۰ : ۱۲
۷ یکشنبه/ سه شنبه برادران تیراندازی شهید یاریقلی ۳۰ : ۱۵ – ۳۰ : ۱۴
۸ شنبه /دوشنبه  چهارشنبه برادران فوتبال دستی شهید دلخواه ۱۳  – ۳۰ : ۸
بخشی از جدول ورزشی ایثارگران در سال ۱۳۹۷