بدون تعارف با جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس / فیلم / ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

بدون تعارف با جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس