Home » کمیته ها » امور هیت علمی » اعضای کمیته امور هیئت علمی ایثارگران

اعضای کمیته امور هیئت علمی ایثارگران

 

 

دکتر امینی

رزمنده مشاورعالی ریاست دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه روانپزشک

 

 

دکتر بیگ محمدی

جانباز و رزمنده رئیس ای سی یو انستیتو کانسر

عضوهیئت علمی دانشگاه فوق تخصص ای سی یو

 

 

دکتر پارسا

رزمنده و جانباز عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی

متخصص اخلاق پزشکی

دکتر ترابی

جانباز و رزمنده رئیس دبریخانه مرکزی

عضو هیئت علمی دانشگاه و دندانپزشک

دکتر توگه

رزمنده رئیس بخش هماتولوژی بیمارستان کانسر

عضو هیئت علمی دانشگاه و فوق تخصص هماتولوژی

 

دکتر قناعتی

رزمنده و جانباز رئیس مرکز تصویر برداری مجتمع بیمارستان امام خمینی عضو هیئت علمی دانشگاه و رادیولوژیست

 

دکتر گتمیری

رزمنده معاون پژوهشی و آموزشی گروه نفرولوژی مجتمع بیمارستانی

امام خمینی

عضو هیئت علمی دانشگاه وفوق تخصص نفرولوژی

Comments are closed.

پرسش کنید