Home » کمیته رفاهی » اعضای کمیته امور رفاهی ایثارگران

اعضای کمیته امور رفاهی ایثارگران

شرح وظایف:

برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت برخورداری از شرایط رفاهی مطلوب تر.

تسهیل استفاده از مکان های اقامتی مانند مشهد و خضر آباد ساری.

پیگیری بیمه درمان ایثارگران و بیمه تکمیلی ایثارگران وتشکیل زیر کمیته درمان ایثارگران وتدوین مجموعه دستور العمل درمان ایثارگران.

کمک و تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی.

 

اعضای کمیته : 

آقای میر خانی

جانباز ۷۰درصد معاون مدیر نظارت و توسعه امور عمومی

دکتر اکبراحمدی

جانباز و رزمنده مدیر بیمارستان بهرامی دارای دکترای دامپزشکی

ایمیل ahmadia@sina.tums.ac.ir

دکتر ذاکریان

جانباز و رزمنده معاون مالی اداری دانشکده بهداشت عضو هیدت علمی دانشگاه و دکترای ارگونومی

ایمیل zakerian@tums.ac.ir

دکتر رحمانی

فرزند شهید مشاور معاون درمان عضو هیپت علمی و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمان

ایمیل Hojjatrahmani@yahoo.com

آقای محمود معصومی

رزمنده کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مدیر مجتمع بیمارستانی امام خمینی

آقای مهندس ارسیلو

مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دارای مهندسی تجهیزات پزشکی

 

Comments are closed.

پرسش کنید