شرح وظایف: • پیشنهاد موضوعات قابل طرح در خصوص هیئت علمی ایثارگر در هم اندیشی های هیئت علمی دانشگاه. • برنامه ریزی و پیشنهاد اقدامات و فعالیت های لازم هم راستا با محورهای برنامه های فرهنگی مرتبط با ایثارگران دانشگاه. • بررسی و پیشنهاد چگونگی پیگری امور مربوط به هیئت […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا