آیت الله اکبری – رابط بیمارستان فارابی کارشناس پرستاری جانباز تلفن ۵۵۴۱۰۵۵۵ akbariayallah@yahoo.com خانم پریسا قاضیانی – رابط بیمارستان رازی لیسانس جانباز caheziang.@yahoo.com   آقای حمید رضا ذاکری – رابط بیمارستان سینا کارشناس رادیولوژی جانباز تلفن ۶۶۳۴۸۵۴۹ hamidzakeri90@yahoo.com خانم آرام حسینی – رابط مرکز طبی کودکان فرزند شهید فوق لیسانس  […]

آقای علی نجفی – رابط دانشکده پزشکی دکترا کتابداری تلفن ۶۴۰۵۳۳۳۰  anajafi@tums.ac.ir خانم مر ضیه آقارضی – رابط دانشکده داروسازی لیسانس فرزند شهید تلفن ۶۶۴۸۲۷۰۱ Marzieh.agharazi@yahoo.com  دکتر مسعود خسروانی رابط دانشکده فن آوری نوین دکترای تخصصی فرزند شهید تلفن ۸۸۹۹۱۱۱۸ masoodkhosravani@yahoo.com خانم فهیمه باقری – رابط دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد […]

آقای عبدالله میر اسماعیلی رابط شبکه بهداشت و درمان جنوب لیسانس جانباز تلفن ۶۶۹۵۷۲۴۵ samiresmaely@yahoo.com خانم حمیده شفاهی رابط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر فوق لیسانس فرزند شهید  تلفن ۵۱۰۸۱۱۲۷ hamideh.shefaei@gmail.com خانم سهیلا پناهی رابط شبکه بهداشت و درمان شهر ری فوق لیسانس فرزند شهید تلفن ۳۳۷۲۸۷۹۰ soheila.panahi@yahoo.com

آقای محمد فتاحی رابط معاونت غذا دارو فوق لیسانس جانباز تلفن ۶۴۴۳۲۴۷۰ noredin1360@gmail.com دکتر سید رضا حسینی سده  رابط معاونت بین الملل جانباز – تلفن ۸۸۸۹۳۹۷۹ dr.rhosseini@yahoo.com خانم ناهید مسعودی رابط معاونت بهداشت لیسانس فرزند شهید تلفن ۷۷۶۰۱۳۶۲    آقای علیرضا پیرامون مقدم رابط معاونت رزمنده – تلفن ۶۶۷۰۵۰۳۲ خانم […]

آمار بازدید

وب ساز : منصور سرلک
Call Now Buttonمشاوره تلفنی کرونا